Specialist in online sport, voeding & leefstijl programma’s

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer u van de producten van EerlijkSportAdvies gebruik wilt maken, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van EerlijkSportAdvies. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website en worden na bevestiging van de overeenkomst toegestuurd naar de klant. De algemene voorwaarden zijn zowel digitaal als schriftelijk op te vragen wanneer de klant dit wenst.

Het is ook mogelijk om naast de algemene voorwaarden, naar de extra subvoorwaarden van 1 van de onderdelen van EerlijkSportAdvies te gaan. Bekijk de voorwaarden van de SportbibliotheekCoaching & advies of de Webshop.

 

 

1. Definities

1.1 EerlijkSportAdvies: bedrijf (eenmanszaak) die tot doel heeft iedereen in Nederland op een gezonde en verantwoorde manier aan het bewegen te krijgen; daarnaast geeft EerlijkSportAdvies advies over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Dit doen we door middel van adviesgesprekken of sporttrainingen.

1.2 De opdrachtgever (klant): natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot persoonlijke adviesgesprekken.

1.3 Sportbibliotheek: het adviseren van mensen die gezonder willen leven door middel van verschillende artikelen op onze website. Om toegang te krijgen is een betaald lidmaatschap noodzakelijk.

1.4 Persoonlijke consulten: het een op een adviseren van de klant ten behoeve hen een gezonder leven te laten bereiken.

1.5 Kinderfeestjes: het geven van sportlessen in de vorm en uiting van een kinderfeestje.

1.6 Webshop: deel van de website waar mensen hun gewenste bestelling kunnen afnemen  en de openstaande kosten kunnen voldoen.

 

2. De opdracht

2.1 Overeenkomst: deze wordt gesloten na goedkeuring van de opdrachtgever / klant en zal zowel schriftelijk als per post worden bevestigd. Na ontvangst van deze documenten is de overeenkomst vastgelegd.

2.2 Verhindering of ziekte: Indien de opdrachtgever / klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij EerlijkSportAdvies hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever / klant niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de EerlijkSportAdvies geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is EerlijkSportAdvies gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de opdrachtgever / klant in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Na afmelding zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt, waarbij dezelfde rechten gelden zoals besproken in deze algemene voorwaarden.

2.3 Wijziging of annulering: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. EerlijkSportAdvies zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is EerlijkSportAdvies gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen EerlijkSportAdvies bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren

2.4 Beëindiging van de opdracht: Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EerlijkSportAdvies op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EerlijkSportAdvies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien EerlijkSportAdvies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is EerlijkSportAdvies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

2.5 Adviesgesprekken en trainingen: Het volgen van een persoonlijk consult of een sporttraining kan op verschillende locaties plaatsvinden in de omgeving van Nieuwegein. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien EerlijkSportAdvies niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is EerlijkSportAdvies bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.


3. 
Tarieven en betaling

3.1 de tarieven worden jaarlijks vastgesteld en staan vermeld op de website. EerlijkSportAdvies behoudt het recht om tussentijdse wijzigingen door te voeren en zal dit aan de opdrachtgever tijdig, dan wel voor aanvang van een nieuw consult, doorberekenen.

3.2 Betaling dient steeds te geschieden bij voorkeur voor aanvang van het consult, bedrijfsproduct of kinderfeestjes dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door EerlijkSportAdvies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door EerlijkSportAdvies is aangegeven. EerlijkSportAdvies is gerechtigd om periodiek te factureren. Bij de Sportbibliotheek is


3.3 Indien de Opdrachtgever / klant  in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever / klant van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever / klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


3.4 EerlijkSportAdvies heeft het recht de door Opdrachtgever / klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. EerlijkSportAdvies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever / klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. EerlijkSportAdvies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.


3.5 De Opdrachtgever / klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan EerlijkSportAdvies verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.


3.6 Indien de Opdrachtgever / klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien EerlijkSportAdvies echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

4.Veiligheid: Voordat men met advies en trainingen aan de slag gaat, raadt EerlijkSportAdvies altijd aan om eerst een arts te raadplegen. Na goedkeuring door een arts kan de opdrachtgever / klant verder gaan met de adviesgesprekken en trainingen van EerlijkSportAdvies. Wil de opdrachtgever geen medische controle laten uitvoeren, dan vervallen hierbij alle rechten tot schadeloosstelling.

4.1 Adviesgesprekken: bij de gesprekken dient de opdrachtgever logisch na te denken over hetgeen hem of haar is opgedragen in relatie tot zijn eigen gezondheid. Geen advies kan een medische keuring vervangen en het advies is pas mogelijk wanneer de opdrachtgever zijn informatie met EerlijkSportAdvies heeft besproken..

4.2 Trainingen: bij de sporttrainingen dient de klant tevens logisch na te denken en te luisteren naar signalen van het eigen lichaam. Indien de opdrachtgever / klant de situatie niet vertrouwd, dient men per direct EerlijkSportAdvies hiervan op de hoogte te brengen. Van EerlijkSportAdvies kan worden verwacht dat het trainingsprogramma wordt aangepast naar de huidige belastbaarheid van de opdrachtgever / klant.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Indien EerlijkSportAdvies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2 EerlijkSportAdvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EerlijkSportAdvies is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.3 Het advies van EerlijkSportAdvies is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. EerlijkSportAdvies sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de opdrachtgever / klant van door de EerlijkSportAdvies verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van EerlijkSportAdvies.

De aansprakelijkheid van EerlijkSportAdvies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is EerlijkSportAdvies nimmer aansprakelijk. Indien de verzekeraar van EerlijkSportAdvies om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van EerlijkSportAdvies ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult.

5.4 EerlijkSportAdvies is niet aansprakelijk voor de directe en indirecte schade hetgeen de betreffende partners van EerlijkSportAdvies hebben veroorzaakt.

 

6. Aangeboden informatie

6.1 Aan de aangeboden informatie in flyers, op social media of op de website kunnen geen rechten worden ontleent.

6.2 Geen verspreiding: EerlijkSportAdvies behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever / klant. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van EerlijkSportAdvies noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de opdrachtgever / klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de opdrachtgever / klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de EerlijkSportAdvies verstrekt zijn

6.3 EerlijkSportAdvies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. EerlijkSportAdvies heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever / klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EerlijkSportAdvies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

7.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EerlijkSportAdvies en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


7.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.4 Indien  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EerlijkSportAdvies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7.5 De rechter in de vestigingsplaats van EerlijkSportAdvies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft EerlijkSportAdvies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.6 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.